Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИЗЕКС ПРО“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Бутилиране на изворна вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 120 м в УПИ ІV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Община Разлог

документация за инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Б. Е.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на биодинамична пермакултурна ферма в поземлени имоти с идентификатори 76180.500.1, 76180.94.125 и 76180.28.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Б. В., М. К., Е. В.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Враня, община Сандански и поземлен имот с идентификатор 77565.42.52, местност „Рубакия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„КАСТЕЛО“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР-паркинг, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси, заведение за хранене и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:OБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение „Резервоар за питейна вода в част от имот с № 029007, местност „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“