Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: община Разлог

Инвестиционно предложение: „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение:  “Външно електрозахранване НН на „ВТО – Фургон за обслужваща дейност“ в УПИ ХХ-49, кв.15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение: “Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв.45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„Лозеница 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя в имоти с идентификатори 44121.23.12, 44121.23.13, 44121.23.15, 44121.23.16, 44121.23.17, 44121.23.19, 44121.37.15, 44121.38.24, 44121.44.5, 44121.49.2, 44121.49.3, 44121.67.24, 44121.67.29, 44121.131.1, 44121.133.1, 44121.135.1, 44121.137.1 и 44121.140.1 по одобрени кадастрална ката и кадастрална регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Величка Чорбаджийска

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи с в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Борис Велев и Мая Кирова

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет броя жилищни сгради и паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.94.601 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ИВИЕМ-04“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Разширение на дейността на съществуваща площадка в имот с идентификатор 56126.990.4013 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград чрез добавяне на нова площ (имот с идентификатор 56126.990.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград), нов вид отпадък, нова дейност и изграждане на автомивка“