Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. К. А., Д. К. Д., П. Г. Д., Л. Г. Д.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 в местността „Кури дере“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Мартинес 2008“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозя на площ от 21.00 дка в имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“