Съдържание

Посетители

В момента има 722  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. В. И М. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 65334.94.601 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:К.О, А.А, Е.А

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.53, 02676.28.51 и 02676.28.52, местност „Карантията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложители К.О, А.А, Е.А

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „ВТО – Фургон за обслужваща дейност“ в УПИ ХХ-49, кв.15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв.45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:С.А. и Г.А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Р. Ф., Е. Т. и Х. Ф.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“