Съдържание

Посетители

В момента има 377  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изградено в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за: „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.463.5, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 66460.511.2, 66460.463.4 и 66460.463.1, местност Ливадище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. К. И „ДЖЕМО БИЛДИНГ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: В. С.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността Дупката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 15 м“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "БУЛСЪН ГРУП" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.17.105, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“