Съдържание

Посетители

В момента има 408  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ВЛ 110 кV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83, местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Рамат ХаАр“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. Г. и М. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя сглобяеми къщички, общ санитарен възел и паркинг за кемпери и каравани в поземлен имот с идентификатор 57830.26.84 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност Попови ливади по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПЕТРИЧ“

документация за Уведомление за „Проект на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група (МИГ) Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.463.5, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 66460.511.2, 66460.463.4 и 66460.463.1, местност Ливадище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕТОДИ ШУРДЕВ – МЕДИСЪН“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) в обхват имот с пл. №33 от кв. 16 и улица от о. т. 300 - о. т. 302 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение за „фотоволтаична електроцентрала“