Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ВЕДЖИ ФРУТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград - изграждане на десет броя жилищни сгради“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „АН СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.14.18, 04399.14.22, 04399.14.24, 04399.14.25, 04399.14.27, 04399.14.33, 04399.14.35, 04399.16.24, 04399.16.58, 04399.14.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“ и проект на ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69, 04399.16.41, 04399.16.83, 04399.16.64, 04399.17.35, 04399.17.36 и 04399.16.76 по одобрените кадастрална регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.605.13, местност Ситневи блата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност Ранковец и 57176.42.7 и местност Бангеица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГРАНД ХОТЕЛС МИНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград – изграждане на нови обслужващи сгради, трибуни, площадки за детски атракциони и паркинг“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Г. Б.

Инвестиционно предложение: „Израждане на ферма за отглеждане на животни и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 61813.630.27, местност Гарата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Гоце Делчев

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар с обем 500 куб. м в поземлени имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдяване на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“