Съдържание

Посетители

В момента има 437  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: А. Г.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. К. и Б. С.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ ХІІ, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРАГА ГРУП 2022" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.775.157, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Л. К.

документация за: „Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) - план за изменение на регулацията на УПИ VІ и части от УПИ V и УПИ VІІ, поземлен имот с идентификатор 61813.750.380, кв. 3 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на зона за животни - част от инвестиционен проект „Спортна, културна и развлекателна туристическа атракция - парк Разлог“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Бен Вита“ ООД

Инвестиционно предложение: „Преустройство на фурна за хляб изградена в имот с идентификатор 61813.750.505 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в цех за консерви за кучета и котки“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.53.21, местност Батачкото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“