Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 72/ 2009 г.

Г-ЖА ЕМИЛИЯ ДАНЧОВА КЛАДЕФТИРА, ГР. САНДАНСКИ, документация за инвестиционно предложение:  „Животновъдна ферма – птицеферма за 250 бр. кокошки носачки в имот №071056 с площ 7.000 дка, местност „Долни орман”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

Съобщение № 73/ 2009 г.

Г-Н КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ – УПРАВИТЕЛ НА „СИМПРОЛИТ – БГ” АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, документация за инвестиционно предложение:   „Изграждане на външна връзка до локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ПСОВ и заустване в река Струма, имот №000315 с площ 130 дка, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли”

Съобщение № 74/ 2009 г.

Г-Н ЦВЕТАН ХРИСТОВ КОНОВ – УПРАВИТЕЛ НА „БИСТРИЦА” ООД, ГР.  БЛАГОЕВГРАД, документация за инвестиционно предложение:   „Изземване на инертни материали от река Струма в количество до 5000 м3/годишно, местност „Проеф чифлик”, землище на с. Мощанец, Община Благоевград”

Съобщение № 75/ 2009 г.

Г-Н КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, документация за инвестиционно предложение:   „Изграждане на съоръжение на подземни води – тръбен кладенец с дълбочина 50 м в поземлен имот №04279.629.129 по плана на гр. Благоевград, ж.к. „Струмско – център”, Община Благоевград”

Съобщение № 71/ 2009 г.

Г-жа Спаска Трунгова, гр. Сандански, документация за инвестиционно предложение: изграждане на оранжерия в имот № 004011 с площ 6.499 дка, местност “Горни лаки”, землище на с. Рибник, Община Петрич

Съобщение № 70/ 2009 г.

Г-Н ИБРАХИМ АЛИ ПАЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Мултифункционална спортна зала в УПИ І-500, кв. 35 по плана на с. Краище, Община Белица”

Съобщение № 69/ 2009 г.

инж. Димитър Ораков, управител на “Форел” ООД, гр. Гоце Делчев, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на пътна инфраструктура, работни пътеки (алеи) и стопански постройки в на територията на рибовъдно стопанство, състоящо се от шест броя рибарници, водохващане и захранващи тръбопроводи, разположено в имот № 006090, местност “Света Петка”, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово