Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение № 07-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в имот № 000222, местност „Левуновски мост“, землище на с. Дамяница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част от имот № 074006, местност „Черниците“, землище на с. Склаве, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 1000 еквивалентни жители (e.ж.) в част от имот № 007008 с площ 8,687 дка, местност „Мъртвицата“, землище на с. Лебница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация на с. Струма и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 012031, местност „Дойкова валта“, землище на с. Струма, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-29-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №900(1)/08.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-29-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, община Петрич”

Съобщение за издадено Решение №БД-28-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №19(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-28-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански“