Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от смокиня в имоти с №№ 000009, 006050, 006055, 006053, 000051 в землището на с. Лехово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-57-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-57-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотел и жилищна сграда” в имот №018004, местност Грамадето, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Решение №09/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №09/10.16.2024 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-28-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, с което е решено да се извърша оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „РАЙКОВ - 2015“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-22-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-22-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма в поземлени имоти с идентификатор 02676.70.7, местност Свети Архангел по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-43-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ТИР паркинг, ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет 750 л овче мляко в УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец в УПИ II, пл. №521, кв.81, по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...