Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено Решение №БД-09-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №29/17.01.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-09-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/годишно от воден обект р. Места, местност „Дережик“, землище на с. Блатска, община Хаджидимово“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 31/21.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 31/21.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД, гр. Благоевград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Градевска и р. Осеновска, землище на с. Градево и с. Долно Осеново, община Симитли

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. № 900/27.12.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 900/27.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до "АТОМОН” ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, за инвестиционно предложение „Добив на пясъци и чакъли от находище “Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, Община Петрич”

Съобщение за издадено писмо с изх. № 761(1)/22.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 761(1)/22.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „РУМЕН ПАДАРЕВ - БАЛКАН ФРУКТ - НИКОЛА ПОПАДИЙН”, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с издадено Решение № БД-15-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Инсталация за пиролизна преработка на стари автомобилни гуми във висококачествен мазут”

Съобщение за издадено писмо с изх. № 755(1)/22.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 755(1)/22.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „ДИМСАМАР - ДИМИТЪР ПЕТРОВ, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с издадено Решение № БД-11-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Златарица от кота 855 м до кота 775 м, землище на с. Елешница, община Разлог“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 889/27.12.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 899/27.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ГРИЙН СТОУН“ ЕООД, гр. Благовеград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград