Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-25-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 26.06.2023г. Решение №БД-25-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 37472.9.73, местност Гроба по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“ с възложители Г.Г, П.У, А.Б, В.Г, Д.С.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 26.06.2023г. Решение №БД-24-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Паркинг и кът за отдих в поземлен имот с идентификатор 62918.11.184, местност Манастиро по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Община Сандански.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 26.06.2023г. Решение №БД-23-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на външно ел. захранване за фотоволтаична централа с мощност 200 kW в УПИ VI-1620, кв. 5 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, гр. Симитли.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 26.06.2023г. Решение №БД-22-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.169.85 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „КАПРИДЖЕМИНИ ХАУС“ АД, гр. София.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 23.06.2023 г. Решение №БД-21-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02693.83.5, 02693.83.8, 02693.83.9, 02693.83.22 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград“ с възложители „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД, гр. София, Д.Н и Й.Г.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 19-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №19-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, местност „Бански път“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански област Благоевград и водовземане от находище на минерална вода резервоар на КЕИ №8 и Сондаж №6 на находище „Сандански“ с възложител „Санд Проджект“ ЕООД, ЕИК: 205489061, със седалище: гр. Сандански, ул. „Охридска“ №2.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 17-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №17-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на индустриален парк „Зелен дол“ в с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград, БУЛСТАТ: 000024695, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев-Македончето“ №1.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението