Съдържание

Посетители

В момента има 530  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

01-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 01-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №01-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.59.5 в местността Дракалица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители Н.Х., К. М. и „ДРИЙМ РЕАЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2023 г. Решение №БД-43-П/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград с възложител Б.Х.Р.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2023г. Решение №БД-42-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев“ с възложител „ЕКОЕНРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК: 202320143, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №4.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2023г. Решение №БД-41-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец – Тк1 в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“ с възложител „КЪЗ КАЛЕСИ“ ЕООД, ЕИК: 204815794, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Горска поляна“ №37.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 30.11.2023 г. Решение №БД-40-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. Габрово.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

34-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 34-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №33-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 78464.5.958 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител А.Б.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 28.11.2023г. Решение №БД-39-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1, изградено в УПИ VІІІ-206, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ – КЪЩА ЗА ГОСТИ – БЯЛАТА КЪЩА“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението