Съдържание

Посетители

В момента има 748  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

17-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 17-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №17-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на индустриален парк „Зелен дол“ в с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград, БУЛСТАТ: 000024695, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев-Македончето“ №1.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 16-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №16-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.17.36 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с, Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград", „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлени имоти с идентификатори 04399.16.64 и 04399.16.83 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.16.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.17.35 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“ и „Склад за селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична централа в поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69 и 04399.16.76 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „АН СОЛАР“ ООД, ЕИК: 206718290, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ 4, бл. 485, вх. 1.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 10.05.2023 г. Решение №БД-20-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 43606.8.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с възложител Е.Е.Х.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 10.05.2023 г. Решение №БД-19-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 43606.8.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с възложител Е.Е.Х.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа до 40 kW на покрива на сграда с идентификатор 61813.755.307.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.755.307 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БАЛКАН КЪМПАНИ - 1“ ЕООД, ЕИК: 101601080, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Иван Вазов“ №4.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 12-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №12-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на нов външен водопровод за водоснабдяването на УПИ I 24.37 (проектен имот с идентификатор 81832.24.37 и на УПИ II 24.38 (проектен имот с идентификатор 81832.24.8), местност Янкулица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ДЖЕЙ ЕС ОЙВ“ АД, гр. Пловдив, и „КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС“ АД, гр. София.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-18-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.04.2023 г. Решение №БД-18-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VII-48, кв. 3 по плана на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „ПЕРУН 2022“ ЕООД, ЕИК: 206885421, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ №80.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението