Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-30-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.07.2023 г. Решение №БД-30-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56126.101.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС, пункт за изкупуване и временно съхранение на вторични суровини и ФЕЦ“ с възложител „ИВИЕМ - 04“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.07.2023 г. Решение №БД-29-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56126.101.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС, пункт за изкупуване и временно съхранение на вторични суровини и ФЕЦ“ с възложител „ВЕЛП ИНВЕСТ“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 21-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №21-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Поставяне на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.12 в землището на с. Беласица, общ. Петрич, обл. Благоевград“ с възложител „БГ ПЛОД-21“ ЕООД, с. Беласица.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 20-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №20-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.12.99 в местността Четири чешми по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложители В.Х, С.Ш., К.С, Ц.П. и П.Х.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 04.07.2023г. Решение №БД-28-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на 15 броя вилни сгради в поземлени имот с идентификатор 00134.506.156, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител М.Б.Т.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 04.07.2023г. Решение №БД-27-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя вилни сгради в поземлени имот с идентификатор 00134.506.155, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Е.С.Т.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 04.07.2023г. Решение №БД-26-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на обект за търговска дейност – самостоятелен обект с идентификатор 02676.4517.1.20, находящ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4517 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград за производство на пиво и заведение за хранене“ с възложители Д.Г.В и Д.П.П.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението