Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-14-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 23.03.2023 г. Решение №БД-14-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.235.8, местност „Струго“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград от „ливада“ в „за обществено обслужване“ с възложител „МБ АСОСИЕЙТЕС“ ЕООД, гр. Банско.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 08-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №08-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция и пакетирани стоки в поземлени имоти с идентификатори 20331.54.5 и 20331.54.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Н.И.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №07-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „административна сграда, битова сграда и фотоволтаична електроцентрала“ с възложител „Елинор ГТ 500“ ЕООД, ЕИК: 201625284, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Опълченска“ №5

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.02.2023 г. Решение №БД-13-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Закупуване на оборудване за дървообработка и текущ ремонт на цех (сграда с идентификатор 61813.757.128.3), разположен в поземлен имот с идентификатор 61813.757.128 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. №4701/08.11.2022 г. от „САМЪР – К“ ЕООД, ЕИК: 201883473, със седалище и адрес на управление: с. Лъга, ул. „Александър Спасов“ №10, общ. Етрополе.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 05-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №05-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.154.2.5 в сграда, построена в имот с идентификатор 04279.612.154 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, от „офис“ за „зоомагазин“ с възложител Д.С.С.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-12-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе за водопвород до имот с идентификатор 43606.7.58 местност Свети Илия по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благовеград“ с възложител А.И.П.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-11-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг с обслужващи сгради и съоръжения в поземлен имот с идентификатор 65334.159.47 в местността Хано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „БОРА – 78“ ЕООД, ЕИК: 201534596, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Каменица“ №6.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението