Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-24-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на напорен резервоар в имот №030024 в землището на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград за задоволяване на нуждите на с. Аврамово", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Якоруда със седалище и адрес гр. Якоруда, ул. „Васил Левски" № 1, ЕИК 000025039

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на напорен резервоар в имот №019007, местност „Около къщата" в землището на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград за задоволяване на нуждите на с. Бунцево", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Якоруда със седалище и адрес гр. Якоруда, ул. „Васил Левски" № 1, ЕИК 000025039

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-22-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка, плувен басейн, СПА-център, кухня, 2 бр. къщи за гости, трафопост и паркинг в имоти №889006 и №889008 към мотел, изграден в имот №889009 в местността „Парчето", землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Хидроенергийна компания" АД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов" № 2 Б, ЕИК 202909921

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Залесяване на 65 дка с фиданки Топола за производство на биомаса и изграждане на рехава ограда в имот №028002 с площ 69.151 дка, местност „Лъките" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Ковернел - Васил Георгиев" със седалище гр. Петрич, ул. „Дунав" № 29, ЕИК 202572735

От тук може да изтеглите пълния текст на решението


БД-21-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.609.49.1.26, находящи се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.609.49 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в дентален кабинет - амбулатория за първична стоматологична помощ", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Д.Г.В

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-20-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на 56.884 дка интензивна ябълкова градина, монтаж на конструкция против градушка за 111.222 дка и ограждане на 14.884 дка в имоти №061043, №061053, местност „Блатото" в землището на с. Склаве и имот №008001, местност „Блатото" в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Доса Плод" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров" № 4, ЕИК 101699561

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-19-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обединяване и преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.375.1.63 и самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.375.1.62, находящи се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.375 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в медико-диагностична лаборатория", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Медико-диагностична лаборатория „Унидиамед" ООД, със седалище гр. Благоевград, ул."Тодор Александров" № 35, вх. А, ЕИК 101645994

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението