Съдържание

Посетители

В момента има 408  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-52-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от река Струма до 16 000 м3 в землищата на с. Плоски, община Сандански и с. Палат, община Струмяни, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АИВ Хидростройконсулт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Асен Христов" № 24А, ет. 2, ЕИК 202937176

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Плоски" в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Имелманстрой" АД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Васил Кънчев" № 4, ЕИК 200180657

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и отглеждане на животни в имот №000302, местност „Гробето" в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С. К. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на четириетажна жилищна сграда и магазин - земеделска аптека в ½ част от имот с идентификатор 56126.602.1325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Юлия Пецанова 08" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул."Папульо" № 14, ЕИК 200031898

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане мандра за преработка на млечни продукти до 5 т сурово мляко дневно в поземлен имот №027027 с площ 1.158 дка в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Дани 91" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Св. Св. Козма и Дамян" № 36, ЕИК 101749669

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на офис 1, офис 2 и офис 3, находящи се в жилищна сграда с магазини, офиси и гаражи, разположена в УПИ ХVІ, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в детски и спортно-развлекателен център", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„Шербетов - М" ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов" № 1Б, ЕИК 811184189

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 47754.1.296, местност „Забела" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище: гр. Сандански, бул. „ Свобода" № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението