Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-37-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за поливане на зелени площи в УПИ №004062, местност „Кални валог" по плана на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Специализиран автосервиз – Мартерверк – Благоевград", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски" № 79, ЕИК 101778432

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на офис 3, находящ се в жилищна сграда с офиси, гаражи и магазини за промишлени стоки в УПИ ХХ-1256, кв. 75 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в амбулатория за специализирана медицинска помощ по алергология", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Кей Билдинг" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Поленишки път" № 24, ЕИК 202193126

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение"Преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в зъболекарски кабинет", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В.Х.В

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на нови лозови насаждения в имоти с № № 009001, 009006, 020001, 027003, 027004, 027005, 027006, 027008, 027009, 027010, 027011, 035002, 035003, 035004, 035006, 035007, 035008 в землището на с. Зорница община Сандански и имот № 005011 в землището на с. Капатово, община Петрич, и изграждане на лека ограда на имот №020001 в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Капатово" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Патриарх Евтимий" № 22, ЕИК 130552856

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в имот №77.2234 с площ 2127.4 м2 в местността „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В.Н.М

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на рехабилитационен център в УПИ ХІХ-985, имот пл. № 986 и имот пл. № 987 от кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода от КЕИ 4 и КЕИ 5, находище „Гулийна баня, с. Баня", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Топсофт – Васил Новоселски" със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Илинден" № 31, вх. А, ет. 4, ап. 24, ЕИК 130022413

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда за търговска дейност в агроцентър – селскостопанска аптека, склад на едро за препарати за растителна защита в УПИ ІІ-2392 от кв. 84 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Сергей Караилиев", със седалище и адрес на управление общ. Гърмен, с. Огняново, ул. „Двадесет и първа" № 28, ЕИК 811194386

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението