Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-18-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на нова въздушна линия НН с цел захранване на жилищна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.116.41, местност „Пенков чифлик" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" АД, със седалище гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" № 330, ЕИК 130277958

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-17-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на нова въздушна линия НН с цел захранване на жилищна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.142.23, местност „Песока - Оранжерии" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" АД, със седалище гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" № 330, ЕИК 130277958

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-16-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на нова въздушна линия НН с цел захранване на стопанска постройка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.26.13, местност „Стара гара - Ш-14" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" АД, със седалище гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" № 330, ЕИК 130277958

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-15-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на параметрите на МВЕЦ „Ленища" на река Белишка в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МВЕЦ ЛЕНИЩА" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", ул. „Криволак" № 33, вх. А, ет. 2, ЕИК 202240359

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-14-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на инертни материали от нов островен участък в руслото на река Струма, местност "Ормана" в землищата на с. Крупник и с. Полето, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Георесурс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Стара планина" № 20, ЕИК: BG 811161735

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №039017 с площ 19.816 дка, местност „Червената пръст" в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.С.П и Р.М.П.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спортна площадка - игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли" в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 и площ 3000 м2, местност Река Бистрица - Ш.107 (Делямзински мост) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.В.Т

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението