Съдържание

Посетители

В момента има 702  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1059/2020

Изх. №3833(1)/08.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Реконструкция на покрив и пристройка към съществуваща жилищна сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 27231.22.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Р. К., П. К.

Прочети още...

Съобщение №1058/2020

Изх. №3737(4)/08.12.2020 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04279.91.12, 04279.91.13 и 04279.91.14, местност „Рибарниците“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в „път с трайно настилка“

възложител:ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА-68“

Прочети още...

Съобщение №1057/2020

Изх. №3670(5)/08.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26, местност Метов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител:В. М.

Прочети още...

Съобщение №1056/2020

Изх. №3808(2)/07.12.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ II, кв. 11 по плана на гр. Сандански, поземлен имот с идентификатор 65334.300.308 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на два броя нови УПИ XXV с проектен идентификатор 65334.300.236 и УПИ XXVI с проектен идентификатор 65334.300.237 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител:С. М.

Прочети още...

Съобщение №1055/2020

Изх. №3803(1)/07.12.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ II, кв. 11 по плана на гр. Сандански, поземлен имот с идентификатор 65334.300.308 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на два броя нови УПИ XXV с проектен идентификатор 65334.300.236 и УПИ XXVI с проектен идентификатор 65334.300.237 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: Г. Ц. и др.

Прочети още...

Съобщение №1054/2020

Изх. №3802(1)/07.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на кафе-аперитив с поземлен имот с идентификатор 56126.601.8168 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1053/2020

Изх. №3794(1)/07.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.612.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Р. Ч., Г. Ч., А. П., Е. П., Р. П.

Прочети още...