Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1094/2020

Изх. №3944(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, финансирана по мярка 19. ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съответстваща на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. по ЕЗФРСР.

възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ“

Прочети още...

Съобщение №1093/2020

Изх. №3950(1)/21.12.2020 г.

уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, за образуване на два нови УПИ Х309 и УПИ ХІ309 с проектни площи - 405 кв. м за всеки с отреждане за „Жилищно строителство“ в зона Жм; Инвестиционни проекти за обекти: „Фотоволтаична инсталация до 30 kW в новообразуван УПИ ХІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград; Жилищна сграда в новообразуван УПИ Х309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград

възложител: „ДИГА КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1092/2020

Изх. №3159(3)/21.12.2020 г.

Уведомление за „Допълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: В. Н. 

Прочети още...

Съобщение №1091/2020

Изх. №3903(1)/18.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване в обхват УПИ VІ197б и имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Т.

Прочети още...

Съобщение №1090/2020

Изх. №3810(3)/18.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 49432.19.9 в местността Лозята/Гребенаря/ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:Т. П.

Прочети още...

Съобщение №1089/2020

Изх. №3919(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.1542.2.9, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.1542.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в работилница за смяна на гуми“

възложител: Й. Т. , К. Т., М. К.

Прочети още...

Съобщение №1088/2020

Изх. №3916(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“

възложител: „ЮЛИЯ ПЕЦАНОВА 08“ ЕООД

Прочети още...