Съдържание

Посетители

В момента има 820  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1080/2020

Изх. №3890(1)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №1079/2020

Изх. №3851(2)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на цялостно оборудване с цел обновяване на работилница, разположена в УПИ ХХХ с планоснимачен №308 от кв. 32 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

възложител: „ВЕЛИКОВ СИСТЕМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1078/2020

Изх. №3660(3)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (620 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198, Белиица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: З. А.

Прочети още...

Съобщение №1077/2020

Изх. №3890(1)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №1076/2020

Изх. №3869(1)/14.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП – изменение на ПР) на УПИ ХІ – за училище в св. 14 по плана на с. Лешко, община Благоевград за образуване на нова улица тупик с о.т. 67а, о.т. 67б за осигуряване на достъп до УПИ ХІІ-162“

възложител: А. Д.

Прочети още...

Съобщение №1075/2020

Изх. №3772(3)/14.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител: „БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1074/2020

Изх. №3859(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна на уличните регулационни линии между о.т.229 и о.т.229а по плана на гр. Добринище, община Банско и изменение на регулационните линии на УПИ XII, кв.79 по плана на гр. Добринище за урегулирани на поземлен имот с идентификатор 21498.350.124 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище по имотни граници и отреждане „за жилищно строителство“

възложител: „ДУРИМЕКС“ ООД

Прочети още...