Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

15-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2023 г. за за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г.

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на улица в с. Игралище от о.т. 60а до о.т. 50а по плана на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №06/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №06/17.05.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №06/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1964(2)/04.05.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 03504.234.21 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М.А.М., А.А.М., Е.А.Ш., М.М.М., А.Д.М. и А.Д.С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2023 г. за за оттегляне на писмо с изх. №1943(1)/28.04.2023 г.

за издадено Решение №14-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №1943(1)/28.04.2023 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на плътна ограда с височина до 2.20 м по регулационната линия на УПИ I-356 с УПИ II-356, кв. 6 по плана на с. Дамяница (южната регулационна граница) и по източната и северната регулационни граници на УПИ I-356, кв. 6 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител С.В.В.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №05/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №05/28.04.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №05/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №4732(1)/23.11.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.151.56 в местността Бела Мара - Омондрост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ТИМ ТРЕЙД“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №04/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №04/09.03.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №991(1)/06.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - навеси в поземлени имоти с идентификатори 03664.20.32 и 03664.20.3 в местността Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, гр. Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №03/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №03/06.03.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №03/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №849(1)/01.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.36.96 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БАЙ САНДЕ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 06-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №06-АПК/2023 г. за допълване на писмо с изх. №404(1)/08.02.2023 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени енергийни нужди с обща инсталирана мощност 270 kW и фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени енергийни нужди с обща инсталирана мощност 50 kW в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 в местността Сухо поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител „САНЕЛ“ АД, гр. Сандански.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението