Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №04/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №04/22.03.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1234(1)/18.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за проектно предложение с наименование „Фолклорни съкровища от поречието на Места“ по процедура BG06RDNP001-19.580 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: Фондация „Николина Чакърдъкова“, ЕИК: 101679637, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Вихрен“ №12

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №03/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №03/16.03.2022 г.

Съобщение
за издадено Решение №03/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 945(1)/04.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ II-52 и УПИ III-55, кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: А.В.М, П.К.М, Я.Н.М и М.И.В

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №01/11.01.2022 г.

Съобщение
за издадено Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4099(1)/16.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ ХII-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/14.12.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4006(1)/10.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 17395.48.27, 17395.48.28, 17359.48.30 и 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев и монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия (ФЕЦ) до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: М.Е., П.Д., Г.У., Д.Б. и „ИГБ ИНВЕСТ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №15/12.10.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №598(1)/23.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) за обединяване на УПИ II-1437 от кв. 19, УПИ VI-1437 от кв. 19, УПИ IV-1437 от кв. 20 по плана на гр. Симитли, Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за новообразуван УПИ VII-1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли и изработване на инвестиционен проект за „Сграда за производство на отоплителни системи в обхвата на новообразуван УПИ VII - 1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/12.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2034(1)/18.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-82, кв. 6 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/04.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2853(1)/16.08.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.161 в местността Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ЛИКУИД ИМИДЖ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението