Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №11/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/28.06.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №11/28.06.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2447(1)/08.06.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 50 kW в поземлен имот с идентификатор 65334.67.16 в местността Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ДАНИ ТРАНС 92“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №10/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/20.06.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №10/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2112(1)/12.05.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №09/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №09/17.05.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ОС-04-П/2022 г. за прекратяване на административно производство за административна преписка с Вх. №1909/15.04.2022 г. на РИОСВ – Благоевград относно инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 43181.3.115, местност Бисерска лъка по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и осигуряване на транспортен достъп до имота през поземлен имот с идентификатори 43181.3.138 и част от поземлен имот с идентификатор 43181.3.137 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: М. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №07/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №07/28.04.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №07/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №31(4)/14.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.358 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ с. Баня, община Разлог, област Благоевград към хотела“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ТЕРМИ 19“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №06/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №06/30.03.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №06/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №162(5)/17.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.278.3, местност Чифлико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел отреждането му за „склад за промишлени стоки“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ЕТАЛОН 66“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №05/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №05/23.03.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №05/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №983(1)/11.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за проектно предложение с наименование „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.459 (УПИ ХІ-459, кв. 39) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ЕС ТИ АРТ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №04/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №04/22.03.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1234(1)/18.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за проектно предложение с наименование „Фолклорни съкровища от поречието на Места“ по процедура BG06RDNP001-19.580 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: Фондация „Николина Чакърдъкова“, ЕИК: 101679637, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Вихрен“ №12

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението