Съдържание

Посетители

В момента има 469  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №9/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/26.08.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02960.260.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: Т. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №7/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/14.06.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №07/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1917(1)/10.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на двуетажна жилищна сграда и прилежащия терен на УПИ XIX-310, кв. 15 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: Б. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №6/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №6/01.06.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №06/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1125(1)/30.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевградq с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., последв. изм. и доп.) възложителят ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград е уведомен, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” – за отдели, подотдели 1168 „д1“, 1182 „д“, 1181 „б“, 1181 „м“, 1181 „о“, 1181 „р“, 1181 „т“, 1181 „у“, 1181 „ф“, 1181 „ц“, 1181 „ч“, 1181 „щ“, 1092 „к“, 1216 „а“, 1217 „д“, 1217 „е“ и 1217 „к“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №5/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №5/12.05.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №05/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №32-ОС/2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони, с което основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/2007 г., изм. и доп.) във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата е съгласувано инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 11315.13.4, местност Долни лаки по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: МГЧ, МГА, СГХ, НГА, ЕИА, ИСА, ИСА

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №4/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №4/15.03.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1124(1)/26.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на електропровод за захранване поземлен имот с идентификатор 05606.27.27 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №3/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №3/15.03.2021 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №818(1)/09.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.300.817 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №2/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №2/10.03.2021 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №678(1)/25.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Инженеринг (изготвяне на проект и изпълнение на СМР) на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението