Съдържание

Посетители

В момента има 315  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №46-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 43699.57.580, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.580, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Г. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части:
1. Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на УПИ IX-896, кв.3 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за семеен хотел;
2. Инвестиционен проект за семеен хотел, допълващо застрояване, плътна ограда и фотоволтаична инсталация в УПИ IX-896, кв.3 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ IX-896, кв.3 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 53326.34.167 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни”.

Възложител: Г. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.10.192 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.192 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Д. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на съществуващото земеделско стопанство в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 56174.12.9, 56174.12.64 и 56174.12.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Петрово, поземлен имот с идентификатор 56352.56.2 по КККР на с. Пиперица и поземлени имоти с идентификатори 87446.132.2, 87446.132.6, 87446.132.7 и 87446.132.24 по КККР на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 56174.50.13 и 56174.57.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Петрово); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: С. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.270, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.270, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител: М. Г., И. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 MW в поземлен имот с идентификатор 16136.20.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 16136.20.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград (КККР на с. Горна Брезница); защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”

Възложител: „ГОРНА БРЕЗНИЦА ПИ ВИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І – за детски лагер от кв. 30 по плана на село Попови ливади, община Гоце Делчев, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 87802.11.10 в местността Пионерски лагер по одобрените кадастрална карата кадастралните регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Проектът за изменение на ПУП е с обхват поземлен имот с идентификатор 87802.11.10 в местността Пионерски лагер по одобрените кадастрална карата кадастралните регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Община Гоце Делчев

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.