Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №39-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (318 кв. м) от имот с идентификатор 68223.10.159 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград

Възложител: „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на две еднофамилни къщи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имоти с идентификатори 53326.34.180 и 53326.34.72, местност Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: К. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.577 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности и вили“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.577 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: О. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.566, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности и вили“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.566, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: З. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.10.102, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.102, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Ж. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имоти с идентификатори: 38532.90.171, 38532.90.24, 38532.56.2, 38532.62.12, 38532.62.31, 38532.84.10, 38532.103.7, 38532.110.15, 38532.110.40, 38532.113.3 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Копривлен, 65108.2.15, 65108.2.100, 65108.5.7, 65108.5.8, 65108.5.10, 65108.5.11, 65108.5.12, 65108.5.13, 65108.5.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Садово, 77058.8.137, 77058.18.11 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Възложител: Г. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 07168.56.17 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград.

Възложител: В. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.