Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №18-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на склад и цех за производство на щори в поземлен имот с идентификатор 18366.95.550 в местността Дрънковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.95.550 в местността Дрънковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „ЕВРОПЛАСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от малини“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 02600.19.60, 02600.19.107, 02600.19.108, 02600.19.87, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: „БИО МАЛИНИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към развитие на стопанство за отглеждане на земеделски култури в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 62671.16.45, 62671.16.46, 62671.16.47, 62671.16.75, 62671.16.77 и 62671.16.80 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 62671.16.45, 62671.16.46, 62671.16.47, 62671.16.75, 62671.16.77 и 62671.16.80 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил (КККР на гр. Рила); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: К. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 56839.24.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 56839.24.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Плоски); защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: К. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на метални изделия и метални елементи в поземлени имоти с идентификатори 69938.9.23, 69938.9.24 и 69938.9.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици и BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 69938.9.23, 69938.9.24 и 69938.9.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Струма); защитени зони BG0002098 „Рупите“ и BG0000224 „Огражден - Малешево”.

Възложител: „КАМИНИНОКС“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складове в поземлени имоти с идентификатори 17395.129.12, 17395.129.19 и 17395.130.16, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.129.12, 17395.129.19 и 17395.130.16, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“.

 

Възложител: „РИД“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 22068.5.72, местност Орехово поле по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград от лозе в нива с цел засаждане и отглеждане на ягодови насаждения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 22068.5.72, местност Орехово поле по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград (КККР на с. Долна Градешница); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: А. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.