Съдържание

Посетители

В момента има 399  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №04-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.73, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.73, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: наследниците на Г. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.84, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.84, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: наследниците на К. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина и изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 47408.31.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 47408.31.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Р. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за обект: „Къмпинг ІV-ти километър“, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 57176.319.340, 57176.319.341, 57176.319.359 и 57176.319.364, местност Четвърти километър по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 57176.319.340, 57176.319.341, 57176.319.359 и 57176.319.364, местност Четвърти километър по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Поленица); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: Сдружение „Туристическо дружество „Еделвайс“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.