Съдържание

Посетители

В момента има 625  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №29-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на преместваем търговски обект в поземлен имот с идентификатор 53326.34.187, местност Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.34.187, местност Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001030 „Родопи - Западни”

Възложител: А. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство и заведение за обществено хранене“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 44121.220.58 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград

Възложител: С. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69261.79.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: С. С., Й. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от малини в поземлени имоти с идентификатори 02600.23.46, 02600.23.45, 02600.23.48, местност Бекирица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 02600.23.46, 02600.23.45, 02600.23.48, местност Бекирица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Баничан); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Ш. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 69261.105.37 в местността Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69261.105.37 в местността Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на с. Стоб); защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Г. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на приемо - предавателна станция № BLG0118.A005_Ковачевица“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с идентификатор 66874.51.74 в местността Канина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.70.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: М. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.