Съдържание

Посетители

В момента има 593  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №57-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.302, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.302, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител: Н. М., К. К., Р. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.605 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.605 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Ц. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.139.36 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: К. Щ.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на хляб и тестени изделия и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.154.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: „ПИРИМПЕКС“ АД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговско-производствена сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.99.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: Д. Ф.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (700 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 62640.39.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (700 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 62640.39.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Ф. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.90.352, местност Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ в „за бензиностанция“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.90.352, местност Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Б. К., П. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.