Съдържание

Посетители

В момента има 613  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №22-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.24.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.24.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: И. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за изменение на Подробен устройствен план – Пан за застрояване (ПУП–ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 17395.153.20, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за промяна на предназначението от „за склад за съхранение, поддържка и ремонт на селскостопанска техника“ в „за цех за преработка на дървесина, производство на дървесни пелети, склад за съхранение на готова продукция“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.153.20, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „МАКСИМ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.10.204, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.204 местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: „ГАМА ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на соларен парк в поземлен имот с идентификатор 43606.12.164, местност Раяница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: 43606.12.164, местност Раяница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001030 „Родопи - Западни”

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за строителни материали и паркинг за леки коли в поземлен имот с идентификатор 17395.137.10, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.137.10, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: В. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68223.22.14 в местността Попова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 68223.22.14 в местността Попова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Спатово); защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001023 „Рупите - Струмешница”

Възложител: З. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на плувен басейн с открит бар в поземлен имот с идентификатор 47754.1.54, местност Реката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.54, местност Реката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Мелник); защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.