Съдържание

Посетители

В момента има 831  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №43-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за делба и промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14492.23.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за образуване на три нови поземлени имота с проектни идентификатори 14492.23.76 и 14492.23.77 с предназначение „за ферма за отглеждане на животни“ и имот с проектен идентификатор 14492.23.78 отреден за транспортен достъп до имот с идентификатор 14492.23.403 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.23.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: E. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Изменение на Подробен устройствен план - план застрояване (ПУП-ПЗ) с който поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград се отреди за „склад за съхранение на селскостопанска продукция“; 2. Инвестиционен проект за изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: „МЕДЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52101.8.42 одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград за промяна предназначението от „друг вид нива“ в „за производствени, складови, обществено-обслужващи дейности, търговски обекти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.8.42 одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград.

Възложител: Р. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, магазини, кафе-аперитив и паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.21.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Възложител: Г. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на земеделска аптека“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 59077.2.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград

Възложител: Р. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз за диагностика на автомобили, търговски обект, склад, офис и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.95.15, местност Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Т. П., К. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Нарастване на земеделското стопанство чрез засаждане и отглеждане на трайно насаждение от круши в част от 3000 кв. м в поземлен имот с идентификатор 69119.48.13, местност Порой по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград в изпълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69119.48.13, местност Порой по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Старчево); защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

Възложител: С. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.