Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 889/27.12.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 899/27.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ГРИЙН СТОУН“ ЕООД, гр. Благовеград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Съобщение за издадено писмо с изх. № 19/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 19/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ДЖОРДАН“ ЕООД, с. Левуново, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, Община Сандански“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 21/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. №21/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до  „ПАДА“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ с пл. № 689, кв. 32 по плана на с. Краище, община Белица“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 18/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 18/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕКОЕНЕРГО -ТАС“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на течащи води на р. Струма в землищата на община Симитли и община Кресна

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали – гнайси за облицовка и настилки“ от находище „Орлово“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с възложител „ГОЛД СТОУН” акт. ЕООД, ЕИК: 101534677

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на общински полумасивни сгради и изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически спорт и екотуризъм в имот № 134011, местност „Белмекен”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ с възложител Община Якоруда

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-88-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-88-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Усоето в землището на с. Горно Драглище, общ. Разлог с променен възложител: „АЛМЕРА“ ООД, ЕИК: 101545467

Прочети още...