Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС (2)

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение №13-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Залесяване на поземлен имот № 000260 с площ 3097,517 дка, местност „Безименна“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 100 крави в имот № 055010 в местност „Горно грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...