Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бачево“ на река Бачевска в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за обществено обслужване - казино, игрална зала и хотел в УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VII, УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс, игрално казино, мотел и паркинг в новообразувано УПИ 022022, 022018 с площ 8606 м2 в местността „Капсиди“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“„Изграждане на рибно стопанство в имот №013008 с обща площ 19.654 дка в местността „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс, игрално казино, мотел и паркинг в новообразувано УПИ 022022, 022018 с площ 8606 м2 в местността „Капсиди“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на двуетажна административна сграда в УПИ VII и УПИ VIII в кв. 80 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.601.239 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...