Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-72-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-72-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 бр. ПСОВ за гр. Симитли и довеждащи колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населеното място до ПСОВ довеждащи колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населеното място до ПСОВ в имоти № 225025, местност „Чифлико“, № 225025, местност „Бангеови тополи“, № 000310 и № 017003, местност „Мерията“, землище на гр. Симитли, община Симитли“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Крупник в имот № 028028, местност „Беглико“, землище на с. Крупник, община Симитли и довеждащи колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населеното място до ПСОВ“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Ремонт на вътрешно водопроводна мрежа и канализационна мрежа с изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води 1 с капацитет 520 еквивалентни жители южно от парцел 186 в кв. 23, пречиствателна станция за отпадъчни води 2 с капацитет 303 еквивалентни жители североизточно от парцел 257 в кв. 22 по плана на с. Кремен, пречиствателна станция за отпадъчни води 3 с капацитет 25 еквивалентни жители в имот №000212, землище на с. Кремен, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 3500 е.ж. в имот № 031121, местност „Краището“, землище на с. Мусомище, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-145-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-145-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „База за отдих и спорт“ в поземлен имот с №000147, местността „Лаго“, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...