Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Площадка и склад за събиране на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, събиране на акумулатори и отработени масла, събиране, временно съхраняване и транспортиране на опаковки, гуми и хартия в имот № 144020, местност Сухо поле, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Баня с довеждащ и отвеждащ колектор с външни връзки”, местоположение имоти № 319001, местност “Янов мост” и № 000877, местност “Килията”, землище на с. Баня, община Разлог, с възложител Община Разлог“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-34-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-34-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Подпорна стена на р. Брезнишка, поземлен имот № 000853, местност „Реката“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет до 3500 еквивалентни жители и канализация на с. Дебрен”, местоположение УПИ VІІІ в кв. 39 по регулационния план на с. Дебрен и регулационните граници на с. Дебрен, община Гърмен“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Дестилерия (отилизация) за вторични продукти от винарска промишленост, предвиждащо и изграждане на собствен водоизточник в имот №012001, местност „Германица“, землище на с. Рупите Община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Играждане на рибарник в част от имот №500089 - след изхода на МВЕЦ „Гинчин мост“, землище на с. Пирин, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в имоти № 001101, 001100 и 011056, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...