Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-05-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.03.2024 г. Решение №БД-05-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на инвентар в поземлен имот с идентификатор 06306.64.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител И. Д.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.02.2024 г. Решение №БД-04-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлени имот с идентификатор 04279.147.31, местност Мутишица по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител ЕСТРЕЛЛА 2014“ ЕООД, гр. Благоевград.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 08-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №08-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура за промяна предназначението на части от поземлени имоти, представляващи горска територия за осигуряване на транспортен достъп от поземлен имот с идентификатор 24367.124.990 до поземлен имот с идентификатор 24367.1.1022 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител С.И.И.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №07-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20540.601.13, местност Вировете по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Ф.Т.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 06-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №06-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20540.601.14, местност Вировете по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител А.Т.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 05-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №05-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с административно -битова и търговска част, автосервиз, автомивка, паркинг за собствени нужди и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.171.18, местност Иваник - Иловица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КАРГО БУЛ“ ЕООД, гр. Петрич.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 01.02.2024 г. Решение №БД-03-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на външно електрозахранване до електромерно табло с кабели HH, БКТ, кабели 20 kV за захранване на КТП за имот с идентификатор 02693.87.582 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО“ ЕАД, ЕИК: 204592932, със седалище и адрес на управление: гр. София; район Младост, ул. „Околовръстен път“ №251Е.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението