Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-73-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк в имоти № № 664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006, 664007, 664008, 664009, 664010, 000362, местност „Якорудчица", землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда, със седалище и адрес на управление гр. Якоруда, ул. „Васил Левски" № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на детска градина в нов УПИ ХІІ-3872, 3957, 3958 в кв. 237 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Банско със седалище гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1, БУЛСТАТ 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот №054017, местност „Трапо", землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III" №24, ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на медицински център в имот с пл. №702 кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: М.А.Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, развлекателно-атракционен комплекс и заведение за обществено хранене в имот №80.170 с площ 4979 м2 в местността „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В. К. Б., и С. Г. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на комбинирана централа за производство на електро и топлинна енергия с мощност 1800 кW в част (3000 м2) от имот №502033 в землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ХК Пелетек" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. „Пейо Яворов" № 2Б, ЕИК202952545

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на подземен паркинг, паркинг на три нива и дейности за спешна медицина в новообразуван УПИ Х в поземлен имот с идентификатор 04279.603.181 и площ 48 773 м2 по КК на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението