Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-46-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 46- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и претопяването им в електропещи в имот № 428, землище на с. Дрангово, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 45- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство, хотел, магазини, офиси, складове и гаражи”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -44- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Околовръстен път с. Огняново - с. Гърмен и мост над р. Канина”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -43- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на супермаркет в УПИ І-3417, кв. 49 по плана на гр. Петрич, Община Петрич», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -42- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение  „Хотел - ресторант” в имот № 015002 в местността „Зад манастира”, землище на гр.  Хаджидимово, Община Хаджидимово, Област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -41- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на път (BLG - 2354) Якоруда - местност “Трещеник” - местност “Нехтеница” от км 3+324.191 до км 5+800.00 - втори етап”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -40- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплексно обществено обслужване”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението