Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-32-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -32- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Крайпътен обект - мотел, магазини, заведение за хранене, атвомивка и шоурум”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -30- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ „Лъки” на Селската река” в землище на с. Лъки, Община Хаджидимово, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -31- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Капкова система за напояване и изграждане на  2 бр. сондажни кладенци” в местностите „Марчевица” и „Голям дол”, землище на с. Левуново, Община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -28- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширяване и модернизация на спортен комплекс “Септември” и  реконструкция и преустройство на стадион гр. Симитли в поземлен имот с пл. сн. № 819 по плана на кв. Ораново, гр. Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -29- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс в имот № 011109, местност «Лозарски андък», землище на с. Марикостиново, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -27- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс Практикер и Рител парк BG”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Орановски пролом - Лешко” с код BG0001022

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -26- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплекс с хотел и жилищно строителство”, местоположение имот № 010006, местност “Миндол”, землище на с. Лозеница, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението