Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-60-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-60-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на съоръжение на подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот №04279.629.129 по плана на гр. Благоевград, ж.к. «Струмско – център», Община Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-59-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Израждане на предприятие за преработка на млечни продукти (мандра) с капацитет от 6 до 20 тона мляко в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност “Дебелата земя”, землище на гр. Кресна, Община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 58 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:    да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Първоначално залесяване на неземеделски земи в имоти № № 000265, 000374, 000371, 000271, 000281, 000266, местност “Трапи”, № 000300, местност “Жидово” и № 000298, местност “Орлов камък” с обща площ 428.49 дка, землище на с. Сатовча, Община Сатовча”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 57 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в част от язовир “Стойковци”, представляващ имот № 000916, землище на с. Логодаж, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 56 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Петрич” на главен напоителен канал “Петрич”, землища на с. Коларово и с. Първомай, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 55 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на рибарник в имоти № 051036, № 051058 и № 051035, местност “Долене”, землище на с. Обидим, Община Банско” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 54 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение за изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждение в поземлени имоти №№ 001005, 001006, 001007, 002005, 002014, 002016, 002017, 002019, 004001, 004002, 005004, 005005 с обща площ 213 дка, находящи се в местностите “Косматица”, “Раздол” и “Дали Али”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението