Съдържание

Посетители

В момента има 288  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-39-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -39- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Ветроенергиен парк”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -38- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на р. Лъкенска, землище на с. Кремен, Община Банско”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -37- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Черпателен резервоар с обем 350 м3 и помпена станция”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -36- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение    “Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 м3/год. от воден обект р. Струма в местността „Блатото”, землище на село Старчево, Община Петрич и село Левуново, Община Сандански, Област Благоевград” което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -35- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изземване на наносни отложения до 20000 м3/годишно от воден обект река Струма, землище на с. Лебница и с. Лешница, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -34- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Подпорна стена на река Брезнишка”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -33- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ТИР – паркинг за 20 паркоместа” в поземлен имот  № 007001 в местността „Пумпаловото”, землище на гр. Кресна, Община Кресна, Област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението