Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1131/2018

Изх. №4093(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Пристройка и надстройка на съществуваща аптека, находяща се в УПИ I-301, кв.1351 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ЕТ“ ЗДРАВКА ПЛЕВНЕЛИЕВА“ ЕИК 101515214

Прочети още...

Съобщение №1130/2018

Изх. №4084(1)/04.12.2018 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 65108.44.28 и 65108.44.29 по КК и КР на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“.

Възложител:Д. И. Б.

Прочети още...

Съобщение №1129/2018

Изх. №4052(1)/04.12.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” – отдели, подотдели 2 „б“, 2 „д“ и 285 „б“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №1128/2018

Изх. №3896(4)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуващ праг изграден в р. Канина за защита на водопровод под дъното на р. Канина в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД ЕИК 811047831

Прочети още...

Съобщение №1127/2018

Изх. №4187(1)/03.12.2018 г.

Промяна на инвестиционно предложение за „Реконструкция и промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в къща на занаятите с демонстрационна дейност, пристройка, ограда и допълващо застрояване – котелно в УПИ II-62, кв. 6 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:Р. Д. П.

Прочети още...

Съобщение №1126/2018

Изх. №4120(1)/03.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автоработилница в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3119 (УПИ I - 3119, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „ИВАНКА БЕЛЧЕВА“, ЕИК 101145124

Прочети още...

Съобщение №1125/2018

Изх. №4114(1)/03.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ) за поземлени имоти с пл.сн. №408 и 544 от кв. 3 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград за образуване на нов УПИ ХХІІІ 408, 544 с предназначение за „шивашки цех“ и Инвестиционен проект за „Шивашки цех“ в УПИ ХХІІІ 408, 544“

Възложител:Б. И. Х.

Прочети още...