Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1152/2018

Изх. №4180(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Модернизация и оборудване на съществуваща индивидуална практика за първична дентална помощ, находяща се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„Д-Р МАРТИН МАРИН - АИППМПДМ“ ЕООД, ЕИК 203434210

Прочети още...

Съобщение №1151/2018

Изх. №4173(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт на бунгала и сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 61813.616.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„МЪТНИЦА 09“ ООД ЕИК 200963952

Прочети още...

Съобщение №1150/2018

Изх. №4165(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Основен ремонт и промяна предназначението на съществуваща масивна сграда, изградена в УПИ II, планоснимачен № 528 от кв. 20 по действащия регулационен план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в цех за обувки“

Възложител:„СТИЛ -76“ ЕООД, ЕИК 101742322

Прочети още...

Съобщение №1149/2018

Изх. №4162(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машина за подгъване на краища на тръби АМОВ МВ 200/1, колонна бормашина SSB32 Xn КНУТ и настолна бормашина КВ 20 S КНУТ“

Възложител:„АСТРАЛ 98“ ЕООД, ЕИК 101104309

Прочети още...

Съобщение №1148/2018

Изх. №4152(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на ап. 3 и ап. 4 в „Медицински център“, находящи се на втори етаж на сграда със смесено предназначение , разположена в УПИ I - 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„МЕДИКЪЛ АРТС - АСМП“ ЕООД, ЕИК 131387208

Прочети още...

Съобщение №1147/2018

Изх. №4150(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Основно обновяване и рехабилитация на читалището в с. Поленица, община Сандански и облагородяване на прилежащата площ за удовлетворяване на нуждите на местните жители“

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1146/2018

Изх. №4146(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на сгради с идентификатори 02748.502.7.55 и 02748.502.7.57, находящи се в поземлен имот с идентификатор 02748.502.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“.

Възложител:Б. И. Б.

Прочети още...