Съдържание

Посетители

В момента има 303  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1166/2018

Изх. №4202(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на спортно игрище на ІІІ-то Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1633 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1165/2018

Изх. №4193(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Закупуване на оборудване и обзавеждане за Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ, находяща се в УПИ XVIII, пл. № 469, кв.39 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БАНЯ МЕДИКАЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1164/2018

Изх. №4168(1)/07.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Е. Н. М.

Прочети още...

Съобщение №1163/2018

Изх. №4163(1)/07.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП (Подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и Инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли“

Възложител: „СПОРТЕН ЦЕНТЪР РАЙСКИ КЪТ“ ЕООД ЕИК 205387439

Прочети още...

Съобщение №1162/2018

Изх. №4161(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство на пресовани кабели и проводници в част (200 м2) от УПИ ХІІІ-1437 в кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „СТРОЙ – М“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1161/2018

Изх. №4155(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за осъществяване на авторемонтни услуги“.

Възложител: „АВТОРЕМОНТ ВЪЛЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 200031364

Прочети още...

Съобщение №1160/2018

Изх. №4129(2)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на ново оборудване и машини в част 260 м2 от съществуваща сграда, разположена в УПИ ІІ-1643, кв. 19 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ЗММ – 2014 ЕООД, ЕИК 203266385

Прочети още...