Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1159/2018

Изх. №4118(1)/07.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с О.Т. 183 – О.Т. 208 – О.Т. 188 в частта на кв. 27 по плана на с. Покровник с цел промяна местоположението и с нови осови точки; Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ X – за озеленяване и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на нов УПИ Х с отреждане за имот с пл. № 220 и общински имот с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ XVII-222 с предназначение за „жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за нови УПИ Х-220 и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград“

Възложител: Л. С. С., Б. С. Б., Р. Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №1158/2018

Изх. №4058(3)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.160.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „ХАДЖИ ГЕОРГИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1157/2018

Изх. №3835(3)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 56126.187.54 в местността „Айран бунар“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Б. Г. В., Г. С. В.

Прочети още...

Съобщение №1156/2018

Изх. №3519(3)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Актуализация и препроектиране на технически проект за ул. „Найден Геров“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №1155/2018

Изх. №4247(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на медицински център по хирургия в поземлен имот с идентификатор 17395.501.308 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „АИПСМПХ – Д-Р ИВАН КАНЕЛОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1154/2018

Изх. №4195(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за център за техническо обслужване и ремонт на автомобили и селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ET „БОЖИДАР СТОЙКОВ“, ЕИК 811147174

Прочети още...

Съобщение №1153/2018

Изх. №4189(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция на сградата на читалището в с. Склаве в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Склаве с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/кино салон“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...