Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №980/2019

Изх. №3969(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.42.19 в местността „Бангеица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. Ж. М.

Прочети още...

Съобщение №979/2019

Изх. №3965(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Засаждане на 50,8 дка череши и 26,6 дка домати в землищата на с. Ново Кономлади и с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №978/2019

Изх. №3959(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWр върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен в УПИ ІХ в кв. 4 (идентичен с УПИ ІІ-320) по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕЛЕКТРО КБС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №977/2019

Изх. №3917(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на югоизточно мазе и част от салон в ателие за творческа дейност, разположени в жилищна сграда в УПИ XVI, кв.111 по плана на гр. Сандански (сграда с идентификатор 65334.300.1929.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1929 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Я. Н. Н., Г. А. Н.

Прочети още...

Съобщение №976/2019

Изх. №3847(3)/17.12.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №975/2019

Изх. №777(11)/16.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“

Възложител:„КАТЕЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №974/2019

Изх. №3949(1)/12.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“

Възложител:Б. К. К.

Прочети още...