Съдържание

Посетители

В момента има 329  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №959/2019

Изх. №292(5)/09.12.2019 г.

Уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП -ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.29, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ за „жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02676.28.29, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 02676.28.30, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Възложител:„БОЯНА ПРОДЖЕКТ ЕДНО“ ООД

Прочети още...

Съобщение №919/2019

Изх. №3720(1)/28.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.102.291 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Е. Й. Д.

Решение №22-АПК/2019 г. за изменение на писмо Изх. №3720(1)/28.11.2019 г. - ТУК

Прочети още...

Съобщение №958/2019

Изх. №3882(1)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Инженеринг - проектиране и СМР за благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV - ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №957/2019

Изх. №3881(1)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустрояване на улица от о.т.67 до о.т. 319 в IV - ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №956/2019

Изх. №3870(1)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № 001 - Пиринснаб на „Булсатком“ ЕАД и приемо-предавателна станция № SO1725 - Blagoevgrad Pirinsnab на „БТК“ ЕАД на част от покривното пространство на сграда с идентификатор 04279.618.27.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„БУЛСАТКОМ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №955/2019

Изх. №3712(3)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда в поземлен имот с идентификатор 40052.28.85 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„ГМ ТРЕЙД 2019“ ООД

Прочети още...

Съобщение №954/2019

Изх. №3702(3)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на абразивни инструменти“

Възложител:„ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ“ ЕООД

Прочети още...